Nhận diện rủi ro trong cho vay ngang hàng P2P Lending

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 bùng nổ, cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending, P2P Lending ) được đánh giá là mảng hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, nhưng vì là lĩnh vực mới, lại thiếu chế tài quản lý, nên rủi ro đối

Xem chi tiết