VNVON quản trị rủi ro chặt chẽ và minh bạch bằng các yếu tố tài chính và phi tài chính, đồng thời tận dụng hệ thống công nghệ hiện đại 4.0 giúp thu thập thông tin chính xác và rõ ràng. Nhờ đó, VNVON có khả năng đa dạng hóa tiêu chí so sánh để Nhà đầu tư đưa ra quyết định khoản đầu tư, cùng quy trình thẩm định Doanh nghiệp bài bản và được kiểm soát chặt chẽ.

Các tiêu chí để quản lý rủi ro: VNVON đánh giá các ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam với mức độ rủi ro 1 – 5 (1 là mức độ rủi ro thấp nhất). Tùy theo mức độ rủi ro theo ngành nghề, VNVON xác định số tiền cho vay tối đa cho một doanh nghiệp thuộc một ngành nghề nhất định, thời gian cho vay tối đa và tỷ lệ dư nợ cho một ngành nghề trên tổng dư nợ tại VNVON.

Xếp hạng tín dụng: VNVON sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ để chấm điểm tín dụng cho mỗi doanh nghiệp với mức xếp hạng AA (rất tốt), A (tốt), BB (trung bình), B (thấp), và C (không nên cho vay)