[Báo Đầu tư ]Doanh nghiệp P2P Lending chờ “đèn xanh” cho Sandbox

Doanh nghiệp P2P Lending có thể được cấp phép hoạt động chính thức sau 1-2 năm tham gia Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox). Đề án này vẫn trong quá trình đệ trình Chính phủ. Theo Dự thảo xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) của ngân