THIẾU VỐN LƯU ĐỘNG, GIẢI PHÁP NÀO CHO DOANH NGHIỆP HUY ĐỘNG VỐN?

Thiếu vốn lưu động thương mại – Một câu chuyện không mới với Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt tại các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất. Đứng trước nhu cầu cấp thiết về vốn, nhiều Doanh nghiệp đã tìm giải pháp huy động vốn từ P2P Lending bên